Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Ètica i desenvolupament professional 2000) El Cuidador (1999). Dol migratori (2004)

Adjuntem a una sola pàgina tres articles que van ser publicats a la revista Pols a Pols que edita el Col·legi  Oficial de Diplomats en Infermeria de Girona, son els seguents:

           - Drets del cuidador informal

          – Ètica professional

         -  Dol migratori

Ètica

Resum de la taula rodona que amb el títol Formació en ética i desenvolupament professional que es va celebrar el dia  28 de juny de l’any 2000 a la casa de Cultura Tomàs Lorenzana de Girona i organitzada per la Comissió de Bioètica del –CODIGi  amb el suport de la Comissió de Bioètica del  Consell     CODI de Catalunya i publicat a la revista  del CODIGi  Pols a pols  número 23, any VIII – Agost 2000.

La taula rodona estava formada pels següents  ponents: Maria Casa­do doctora en Dret i professora titular de Filosofia del Dret moral i política, di­rectora de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona i  Montserrat Bus­quets, Diplomada en Infermeria , Màster en Bioètica i Dret de la i professora titular de l’Escola d’In­fermeria de la UB. Moderador : Antonio Soriano, diplomat en infermeria i membre de la Comissió de Bioètica de Girona.   L’acte era  obert a tots els pro­fessionals sanitaris i a persones  interessats en el tema.

Breu síntesi de l’exposició i debat 

El què de la Bioètica.

Les societats estan experimentant un canvi continuat tant pel que fa als a­venços biotecnològics com en ciències econòmiques i socials que ens obliguen a replantejar-nos temes com la mort i  analitzar aspectes  fruit de les noves tecnologies  per pot ser  el genoma humà, els nens prematurs, la convergència de diferents cultures en la societat, els trasplantaments, etc. Per la qual cosa es fa necessària l’e­xistència d’observadors que s’informi,  treballin i posin de manifest els possibles problemes derivats de la pròpia evolució  científica i humana.

Les qüestions bioètiques no són exclusives de ningú.

La societat avança envers una major au­tonomia, ha passat el temps on es marcava  de forma autocràtica el comportament de l’individuo.  La mateixa definició de salut feta per l’ OMS

La definició que feia l’OMS sobre la salut -”la salut és l’absència de malaltia”-po­sa de manifest aquest sentit de passivi­ tat que tenia la persona sobre el fet de la seva pròpia salut. Segons aquesta defi­nició és el professional mèdic el que diu qui està malalt i qui està sa.  La posterior definició de salut com” una manera de viure … ”  li donà una visió de més autonomia a la persona, és ella qui decideix si se sent amb  o sense salut.  Ara, la persona, com a ésser de raó i emparat també per la Declaració dels Drets Humans, pren la decisió que con­sidera oportuna.   Si més no, però, els problemes en mol­tes ocasions són més complexos, tenen diverses variables i es fa necessari trac­tar-los utilitzant el diàleg  i revi­sant els assumptes dins d’un marc multidisciplinari amb la finalitat d’arribar a acords.

Atenció al perill que podem córrer  en pen­sar que els problemes ètics els han de solucionar els experts en ètica

No podem caure en l’error de deixar els problemes sota la visió dels expert  en bioètica. Tampoc  podem pretendre re­soldre-ho tot. S’han de tractar els assumptes de la forma més individual pos­sible i tenir en compte també, que en tot, existeix un grau  d’incertesa. És necessari que ens posicionem, espe­cialment els professionals sanitaris, a fa­vor del diàleg bioètic. Les infermeres, per estar contínuament en contacte amb la persona, poden aportar ele­ments molt valuosos per al debat humanística.

Algunes  preguntes i observacions.

-Quin és el grau d’interès de les infermeres en la forma­ció de postgrau en bioètica  ?  La doctora M. Casado comenta  que més de les tres quartes parts de les sol·licituds que re­ben  per estudiar un  màster de Bioètica són d’infer­meres.

-Com es decideix la formació d’una co­missió de Bioètica dins dels hospitals o de la    pròpia assistència primària ?  Es considera que l’empresa ha d’estar implicada en la formació d’aquestes comissions, però al temps pot succeir que els membres que formen el grup, tinguin dificultat per  ex­pressar amb llibertat les seves opinions.

-També es comenta  que: No es pot baixar la guàrdia perquè, si bé la persona avança envers una major autonomia, per altra banda existeixen, cada vegada més, mètodes sofisticats de control social i de creació d’opinió que, si no hi reflexionem, es pot podríem caure en fer accions que no desitjaríem.

En finalitzar la taula rodona, alguns dels assistents vàrem comentar que el tema  els hi  havia aportat noves idees i conceptes  útils  la reflexió.

La Comissió de Bioètica del Col·legi de Diplomats d’Infermeria de Girona fa extensiva a tots els col·legiats la De­claració Bioètica de Gijón 2000, aprovada durant ell Congrés Mundial de Bioètica celebrat a Gijón del 20 al 24 de juny del 2000 que diu:

 

DECLARACION BIOÉTICA DE GIJON 

Considerando

A- la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948,

B- la -Declaración Universal de la UNESCO sobre el Genoma Humano y los derechos   del Hombre del 11 de noviembre de 1997.

C- la Convención de Asturias de los Derechos Humanos y la Biomedicina del Consejo de Europa del 4 de abril de 1997.

Conscientes de los rápidos progresos de la biología y la medicina, de la imperiosa necesidad de asegurar el respeto de los derechos humanos y del peligro que las desviaciones de estos progresos podrían significar para los derechos humanos.

Afirmando que corresponde a la Bioética aclarar la opinión sobre las consecuencias de todo tipo de los avances científicos y técnicos, el Comité Científico hace las siguientes observaciones y recomendaciones:

  1. Las biociencias y sus tecnologías deben servir al bie­nestar de la Humanidad, al desarrollo sostenible de to­dos los países, a la paz mundial y a la protección y conservación de la naturaleza.

Ello implica que los países desarrollados deben compartir los beneficios de las biociencias y de sus tecno­logías con los habitantes de las zonas menos favoreci­das del planeta y servir al bienestar de cada ser humano.

  1. Una importante tarea de la bioética, que constituye una actividad pluridisciplinar, es armonizar el uso de las ciencias biomédicas y sus tecnologías con los dere­chos humanos, en relación con los valores y principios éticos proclamados en las Declaraciones y la Convención antes mencionadas, en cuanto que constituyen un importante primer paso para la protección del ser humano.
  2. La enseñanza de la Bioética debería incorporarse al sistema educativo y ser objeto de textos comprensibles y rigurosos.
  3. Todos los miembros de la sociedad han de recibir una información general, adecuada y accesible sobre la uti­lización de los avances científicos, las biotecnologías y sus productos.
  4. Se debe propiciar y estimular el debate especializado y público a fin de orientar las opiniones, las actitudes y las propuestas. El debate implicara de manera interactiva a los expertos de las distintas disciplinas y los ciu­dadanos de diversos ámbitos, así como los profesio­nales de los medios de comunicación.
  5. Debe garantizarse el ejercicio de la autonomía de la persona, así como fomentarse los principios de justicia y solidaridad. Asimismo debe respetarse la identidad y especificidad del ser humano.
  6. Todos tienen derecho a la mejor asistencia médica po­sible. El paciente y su médico deben establecer con­ juntamente el marco del tratamiento. El paciente deberá expresar su consentimiento libre después de haber sido informado de forma adecuada.
  7. El genoma humano es patrimonio de la Humanidad, y como tal no es patentable.
  8. Una finalidad fundamental de las técnicas de reproduc­ción asistida es el tratamiento médico de los efectos de la esterilidad humana y facilitar la procreación si otras terapéuticas se han descartado por inadecuadas o ine­ficaces. Estas técnicas podrán utilizarse también para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de origen hereditario, así corno en la investigación autorizada.
  1. La creación de individuos humanos genéticamente i­dénticos por clonación debe prohibirse.

La utilización de células troncales con fines terapéuti­cos debe permitirse siempre que la obtención de estas células no implique la destrucción de embriones.

11. La investigación y experimentación en seres humanos deben ser realizadas armonizando la libertad de la ciencia y el respeto de la dignidad humana, previa a· probación por parte de comités éticos independientes. Los sujetos de los ensayos deberán otorgar su con­sentimiento libre y plenamente informado.

12.Los productos alimenticios genéticamente transforma­dos deben comportar la prueba, de acuerdo con el co­nocimiento científico del momento, de que no son perjudiciales para la salud humana y la naturaleza, y se elaboraran y ofertarán en el mercado con los requisitos previos de información, precaución, seguridad y calidad.

Las biotecnologías deben inspirarse en el principio de precaución.

13-Debe prohibirse el comercio de órganos humanos. Debe continuarse la investigación sobre los xenotrans­plantes antes de que se inicien ensayos clínicos con seres humanos.

14-El debate ético sobre el final de la vida debe proseguir, con el fin de profundizar en el análisis de las diferentes concepciones éticas y culturales en éste ámbito y de analizar las vías para su armonización.

15-A fin de promover un lenguaje universal para la Bioética, deberé hacerse un esfuerzo por armonizar y unificar los conceptos que tienen actualmente terminologías dite­ rentes. El acuerdo en este ámbito se hace indispensa­ble desde el respeto a las identidades socioculturales.

En Gijón (España), 24 de junio de 2000

Els autors de la declaració de bioètica de Gijón  i membres del comitè científic de la Societat Internacional de Bioètica (SIBI) estava format per les següents persones: 

Marcelo Palacios (España)
Médico. Fundador de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI) y Presidente del Comité Científico — Agni Vlavianos-Arvanitis (Grecia)
Presidenta Fundadora de la Organización Biopolítica Internacional. Vicepresidenta de la SIBI Rev. — Maurice Dooley (Irlanda)
Representante de la Santa Sede  — Jean Michaud (Francia)
Vicepresidente del Comité Nacional para las Ciencias de la Vida y la Salud. París — José Egozcue Cuixart (España)Catedrático de Biología Celular. Universidad Autónoma Barcelona  — Santiago Grisolía (España) — Profesor y Presidente de la Fundación Valenciana de Estudios e Investigaciones Avanzadas — Amos Shapira (Israel)
Catedrático de Derecho y Ética Biomédica. Universidad de Tel Aviv  — Carlos Mª Romeo Casabona (España) Catedrático, Director de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano. Universidad de Deusto — Erwin Deutsch (Alemania) Catedrático, Director del Instituto Médico y Farmacéutico de la Universidad de Gotinga  — Santiago Dexeus (España) Profesor. Director del Instituto Universitario Dexeus. Barcelona — Guido Gerin (Italia)
Presidente del Instituto Internacional de Estudios de los Derechos del Hombre. Trieste Juan Ramón Lacadena (España) Catedrático de Genética. Facultad de Biología. Universidad Complutense Madrid

Margarita Salas (España)
Profesora del Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”. Universidad Autónoma de Madrid  — Alain Pompidou (Francia)  Profesor de Biología en la Universidad René Descartes. París  — Victoria Camps (España)  Catedrática de Etica de la Universidad Autónoma Barcelona — Erwin Bernat (Austria) Profesor del Instituto de Derecho Público. Universidad de Graz — Luis Martínez Roldán (España)  Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad Oviedo. Secretario de la SIBI.  — Paula Martinho da Silva (Portugal)
Miembro del Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida  — Jesús A. Fernández Suárez (España) Profesor Titular de Filosofía del Derecho. Universidad de Oviedo

——————

Autora; Rosa M. Masana Ribas , col·legiada núm. 1.852 –  L’any 2000,  era  Membre de la Comissió de Bioètica del Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Girona – CODIGi –

Drets de cuidador informal

Drets del cuidador
Drets del cuidador

 

Dol migratori

Per llegir l’aticle clicar a : dol-migratori

Leave a comment

name

email (not published)

website